Referat generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 29.03.18

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden, Martin Lyngsted Nielsen, bød velkommen og spurgte Michael Staal om han ville påtage sig hvervet som dirigent. Han accepterede og forsamlingen godkendte valget. Derefter blev Sten Johansen spurgt om han igen ville være referent. Svaret var ja og Sten blev valgt

2. Formandens beretning.

Som sidste år havde formanden skrevet sin beretning ned for ikke at glemme noget.

 

Aktiviteter og løb i 2017

 

  • Nytårs-MTB, Løvdalsvej
  • Spinning i Ör&Sund
  • Trænerkurser
  • Kullentur
  • Søderåsentur
  • Sommercup
  • Sjælsø Rundt – Hygge hos Gitte og Kim
  • Vaetteren Rundt
  • Klubaftener
  • Julehygge-klubaften

 

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget.

Kassereren, Torben Fritzbøger, omdelte kopi af regnskabet/budgettet, der var godkendt af revisoren Michael Staal, og gennemgik derefter regnskabet punkt for punkt.

Karsten Lank stillede spørgsmål ang. Tøjudgifterne for 2017. hertil svarede Torben at der var tale om indkøb til lager, de sidste rester af det gamle teamtøj var nedskrevet samt tilskud til førstegangsindkøb af nyt teamtøj for medlemmerne.

Budgettet for 2018 viser et underskud på kr. 23.800, og det viser at medlemmernes nuværende kontingent ikke kan dække udgifterne, hvis klubben ønsker at bibeholde det nuværende niveau.

Peter Michael Larsen indskød, at underskuddet udhuler egenkapitalen, og det er meget vigtigt at klubben har en buffer, der kan modstå eventuelle uforudsete udgifter. Derfor forstår han ikke at klubben havde sløjfet gode sponsorer, for at få et pænt design på det nye tøj.

Hertil svarede formanden, at klubben absolut ikke havde sløjfet sponsorer, tvært imod. Man har søgt efter nye sponsorer og endda spurgt medlemmerne om de havde ideer til mulige sponsorer; men desværre var der ikke kommet noget ud af anstrengelserne.

Anders Dyngbo fulgte derefter op med at forklare, at vi med det nye tøj var gået fra 2-årig til 3-årige sponsorater, fordi tøjet er af en kvalitet, der ville holde så længe.  Det var forelagt sponsorerne; men kun to sponsorer var villige til binde sig for den forlængede periode. Anders måtte derfor sige farvel til resten af sponsorerne, da han ikke ville acceptere ’gratister’ på tøjet. Derfor er der kun to sponsorer på tøjet, og det har givet et pænere design.

 

Forklaringen var tilfredsstillende og regnskabet og budgettet kunne godkendes uden yderligere kommentarer.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag til behandling.

 

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent. Formanden foreslog at vi skulle sætte kontingentet op, så det kunne dække underskuddet, dvs. at det for 2019 skulle være på kr. 500,-

Kirsten Torp fremførte at udgiften på kr. 29.000 i budgettet til tøj kun ville figurerer i 2018 regnskabet og ikke i regnskaberne for 2019 og 2020, så den nævnte forhøjelse ville skabe overskud i disse år!

Hertil svarede formanden, at fastsættelse af kontingentet er et fast punkt på dagsordenen så der ville muligvis blive grundlag og enighed om at nedsætte kontingentet ved næste generalforsamling.

Kontingentforhøjelsen blev herefter sendt til afstemning.

Et medlem stemte imod, et par medlemmer undlod at stemme; men majoriteten stemte for, og derved er forslaget vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse. På valg var Anders Dyngbo, Pia Larsen, Johanne Winther og Torben Fritzbøger, og alle var rede til genvalg, hvis ingen andre stillede op. Ingen var rede til at stille op, og de nævnte blev enstemmigt genvalgt.

 

7. Valg af revisor. Michael Staal var på genvalg uden modkandidater og blev enstemmigt genvalgt.

 

8. Eventuelt. Der blev stillet spørgsmål om Holdsport, bl.a. om man kan lægge træninger op på holdsport?

Anders Dyngbo svarede at det kun var trænere, der kunne lægge træninger op på Holdsport. Andre skal fortsætte med at bruge Facebook og træningerne bør ikke lægges i de samme tidsrum som de faste træninger.

Kirsten Torp takkede formanden for det store arbejde han lægger i klubben og for hans indstilling til medlemmerne. Hun rettede også en tak til  bestyrelsen.

 

Formanden spurgte om der var flere kommentarer. Og da det ikke var tilfældet takkede han for god ro og orden hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.