Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2020

Generalforsamling i Snekkersten Cykelmotion mandag d. 31. august 2020 kl. 19.30. 


Deltagere: ca. 37 medlemmer. 

Ordstyrer: Søren Nielsen 

Referent: Pia Heisterberg Larsen 


Referat: 


1. Valg af dirigent og referat 

Søren Nielsen vælges til dirigent og Pia H Larsen vælges som referent. 


2. Formandens beretning 

Den ordinære generalforsamling skulle være afholdt i marts 2010, men pga. af Corona er den udskudt til i dag. Martin gennemgår sæson 2019 vinter/sommer, de aktiviteter der har været afviklet. 


Klubben har i nov. 2019 gennemgået en navneændring fra Team Saaby Cykler til Snekkersten Cykelmotion.


Klubben er kommet godt i igennem Corona og ved opstart i juni lå vi lige på/over grænsen for de 50 personer.

Der har været god træning over sommeren med de udfald sommerferie afvikling giver.


Der er det største antal trænere 15 stk. og formanden takker for deres indsats. 

Formanden takker desuden bestyrelsen for deres indsats. 


Der gøres opmærksom på en forestående jubilæumsfest d. 2. oktober som, man skal huske at melde sig på.


Der planlægges en Mallorca tur i uge 19 2021, her må man også gerne forhåndstilmelde sig hvis man er interesseret. Der vil komme mere info ud her i efteråret. 


Der er taget kontakt til Ør og Sund mhp. Vinterspinning. Grundet Corona er antallet af cykler reduceret til 14. Men vi har fået tilbudt tider på flere dage. Der vil komme en udmelding når der er styr på trænere og dage. 


Opstart for vintersæson vil være d. 25. oktober 2020, sted følger. 


3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget   

Regnskab 2019 og budget 2020 gennemgås. Der er pt 109 medlemmer. Regnskab og budget godkendes. 


4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag. 


5. Fastsættelse af foreningens kontingent

Kontingent fastholdes på 500 kr. 


6. Valg af bestyrelsen. 

Martin Lyngsted, Kirsten Torp og Pia Heisterberg Larsen er på valg. Der er en ledig plads efter Anders Dyngbo, her vil Søren Nielsen gerne stille op. Alle vælges enstemmigt. 

Desuden vælges 2 suppleanter. Kim Fjelsted og Annette Kolstrup vælges enstemmigt. 


7. Valg af revisor   

Michael Staal vælges enstemmigt og har godkendt regnskabet. 


8. Evt 

Nyt medlem Allan Kepler roser klubben for modtagelsen som nyt medlem, han har følt sig godt taget imod af trænere og holdmedlemmer. 


Der spørges til hvorfor bestyrelsens referater ikke lægges på hjemmesiden. Hertil svarer Martin at det har der ikke været tradition for, men at de vil vi tage op i bestyrelsen.

 

Vätteren: Der har fra før klubben blev stiftet været tradition for at deltage i det svenske motionsløb Vätteren rundt der foregår i Motala, men efter at Søren Thielke er stoppet i klubben er der et hængeparti i forhold til tilmelding til løbet som forening og kontakten til de tidligere overnatningskontakter. Arne Nielsson vil gerne overtage dette helst sammen med flere, han tager kontakt til Søren Thielke for info og så må der gerne melde sig nogen fra klubben til at støtte op omkring dette sammen med Arne. 


Coast2Coast blev aflyst i år, men Jørgen Munch Jørgensen har været i kontakt med løbet og de er på igen til næste år og håber at vi er friske igen. 2/2 


Næste generalforsamling vil blive afholdt i marts 2021 hvis ikke vi igen bliver overhalet af noget udefra kommende. 


Tak for god ro og orden og kør forsigtigt derude. 

Bestyrelsen august 2020.