Referat generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling Snekkersten Cykelmotion.

Mandag d. 27. marts kl. 19.00 i Snekkersten Idrætscenter.

 

Dagsorden:

 

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent. 

6. Valg af bestyrelse 

• Annette Brun Nielsson, ønsker ikke genvalg 

• Kim Norup Fjeldsted, ønsker genvalg 

• Søren Nielsen, ønsker genvalg 

• Torben Fritzbøger (kasserer), ønsker genvalg 

• Amdi Lindgaard (suppleant), ønsker genvalg 

• Suppleant vacant 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt


Formand Martin Lyngsted bød velkommen !


Ad.1

Ulrik Jakobsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at GF var lovligt og rettidigt indkaldt.

Referent, Søren Nielsen

 

Ad.2 

Formandens beretning:


Sportslige Nedslag på det forgangne år: 

I maj 2022 havde klubben en super Mallorca-tur, med 25 deltagere fra klubben.

Generelt særdeles vellykket tur, med super lækkert hotel, mad, vejr, og gode træninger I det skønne klima, og et fantastisk cykelterræn.

Papuga/Rubys guider kunne godt have været lidt (på flere punkter) skarpere, men ellers forløb turen helt perfekt.

 

SCM tidligere trænere Claus Ryborg og Michael Nordahl var tovholder på et arrangement ”Bakker, bajere og burgere”.

Arrangementet var en endags træning i Odsherred.

Vi mødtes i Lynæs, cyklede til Hundested, og tog færgen til Rørvig, hvorefter vi cyklede ca 110 km i det bakkede Odsherred. Dagen blev afsluttet med bajere og burgere på Lynæs Surf center.

Dette arrangement gentages i 2023.

 

Træningstur til Søderåsen  i april blev aflyst pga regn.

 

Gravel/Mtb efterår / vinter

Fin tilslutning på alle hold hen over efterår og vinter.

I weekenden gravel på mindst 2 niveauer, med stor tilslutning. Hverdags-gravel og MTB tirsdag/torsdag også meget populært.

 

Sidste år blev første vinter uden spinning grundet covid, udvikling mod flere hometrainer m.m. samt faldende tilslutning. 

 

Vores sponsor Service Course arrangerer i hele efteråret, vinter, og forår fælles Gravel rides hver anden lørdag. Klubben  har valgt at støtte op omkring dette arrangement, og har deltaget hver 4. lørdag, med flere deltagere.

Der har fra SCM været OK tilslutning, til disse populære arrangementer, men der er plads til flere, og Martin opfordrede til at flere gjorde brug af det fine tilbud.

 

E-cykling:

Hen over vinteren er der arrangeret ca 2 ugentlige Meet-ups / træninger. P.t. er der 18 som er medlemmer af vores klub på Zwift. Der er ingen tvivl om at denne form for træning er I kraftig fremmarch, og vil blive udviklet løbende.

Det er super træninger, som kan tilrettelægges så alle på tværs af holdene, kan noget ud af det, da alle kan kører samlet uanset styrke. Under stadig udvikling.

 

Som en slags afslutning på e-cykling sæson blev der arrangeret klubmesterskab i E-cykling. 

5 friske e-cyklister bakkede op omkring dette fine arrangement, og vi håber på endnu større tilslutning til dette arrangement næste år.


SIC
 

Helt overordnet er vi meget glade for at være under Helsingør kommunes vinger, og derved have mulighed for at trække på alle kommunens faciliteter, herunder kantinen m.m. i SIC.

Vi har fået stillet et ganske pænt og stort rum til rådighed i SIC, som bruges til lånecykler, udstyr, m.m.  

Udenoms faciliteterne er også forbedret og fliser er nu færdiggjort, og vi har fået ”vores egen” startplads ved gavlen af SIC. Vi har ytret ønske overfor kommunen om en vaskeplads.

 

Klubaftener m.m. 

Hen over vinter har der været arrangeret flere fællesspisninger i cafeen/kantinen samt klubaftener, som alle blev afholdt i SIC.

De har været ganske velbesøgt, og ud over almindelig hygge, har der ofte været forskellige relevante indslag (info om Altea/Calpe, opstart af hometrainer til udlån m.m.)

Der er besat et udvalg til tilrettelæggelse af klubaften, med Amdi Lindgaard som tovholder.

 

Fællesspisninger ”løb ud i sandet” ifm af cafeen på SIC lukkede, og der er desværre ikke kommet nogen ny forpagter til cafeen. Vi har dog mulighed for, fortsat at bruge køkken og cafe lokalet, hvorfor klubaftner kunne  fortsætte uændret i vinter halvåret.

 

Der har – forår 22 - været  2-3 Fælles trænings afslutninger på Restaurant Kaj, hvor vi er sluttet af med lækker mad.

God tilslutning med omkring 30-40 medlemmer. Dette er også programsat i den kommende sæson. Se Holdsport.

 

Sæsonafslutningsfest, som forløb ganske planmæssigt, i efteråret hvor der var 25 deltagere

 

26. Marts 2023 -  Sæsonopstart med fantastisk tilslutning og mere end 50 deltagere, lover godt for den nye sæson.

 

Lidt om medlemstal 

Slut 2020 - 118 

Slut 2021 – 115 

Slut 2022 - 130

I dag – 106 (139 på Holdsport) men vi er også tidligt på sæson

 

Martin gav udtryk for at vi sagtens kan håndtere flere medlemmer med nuværende setup, og vi har brugt lidt penge på Facebook reklame, for at gøre synlighed større. Dette har resulteret i en del nye medlemmer sidste år, og igen år vil vi bruge midler på synlighed på digitale platforme. 

Der var lidt debat omkring mulighed for at få lavet en flyer, som kunne stå strategiske steder, for igen at øge synligheden af klubben (kunne også bruges på digitale medier).

Bestyrelsen arbejder på dette.

 

 

Klubcykler 

Som bekendt har klubben 3 lånecykler i forskellige størrelser, som bruges som gravel cykler som vinter, og kan bruges som alm racercykler i sommerhalvåret.

Alle 3 cykler har været udlånt, og flere udlån har resulteret i, at flere medlemmer efterfølgende kører gravel.

De bliver brugt, og kan reserveres i en formular på hjemmesiden. 

 

Hometrainers

Klubben fik i løbet af året, støtte fra Helsingør kommune udviklingspulje – 9.000,- i forbindelse med en satsning på e-cykling. Efter drøftelse i bestyrelse m.m. besluttede vi at købe 3 sæt Hometrainere, hvor dan samlede pris all inclusive var ca 16.000. Egenbetaling – ca. 7.000,-.

3 komplette sæt med trainer, kassette, forhjulsstøtte og tabletholder. Sættene er nummererede, og kan reserveres i en formular på hjemmesiden.

 

Alle Hometrainere er p.t. udlånt, så medlemmer kan smage på e-cykling, og vi har forventning om mere e-cykling til næste år. Det er helt klart under udvikling.

Klubben bruger platformen Zwift, men man kan også bruges med en Garmin cykelcomputer alene.


Webshop 

Søren O har opsat en webshop i Holdsport. Her kan købes flasker, tøj og dækindlæg og andre klubeffeketer. Sortimentet kan nemt udvides. Betaling nemt for alle.

 

Træning og hold fremover

Mht landevejstræning, har vi skåret ned fra 5 til 4 niveauer, hvilket har været rigtig godt, da nogle hold kunne være tyndt besat.

Ud over de traditionelle hold er Jens Chr. Svensson tovholder på P-holdet, som har kørt i skoven i vinter halvåret, og fortsætter en gang ugentligt. Som udgangspunkttirsdag formiddag. 

 

Trænere

Der er en stærk trænerbesætning på alle hold. Der arbejdes på et førstehjælpskursus for trænerne

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3

Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren, Torben Fritzbøger.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Revision, Ulrik Jakobsen.

 

Martin Lyngsted blev udpeget som ledelsesrepræsentant for klubben, og får således at fuldmagt til e-boks, MitID.

 

Ad. 4

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 5

Kontingent blev fastlagt til 500,- kr. for den kommende sæson. 

 

Ad. 6

Anja Finne Larsson blev valgt til bestyrelsen.

Kim Norup Fjeldsted, Søren Nielsen, genvalgt til bestyrelsen.

Amdi Lindgaard, genvalgt som suppleant.

Claus Hansen blev valgt som suppleant.

Torben Fritzbøger, genvalgt som  kasserer.


Ad. 7

Ulrik Jakobsen, genvalgt som revisor.


Ad. 8

Søren O / Lisbeth ønsker at ændre starttidspunkt til 17.00.   

Emnet vedr. starttidspunkt har været oppe at vende før, og vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

Der var en bred debat om fordele /ulemper. 

 

Annette udtrykte (på alles vegne ) stor tak til Søren Overgaard, til det store engagement i klubben, samt alt vedr. online platforme. Meget værdsat.

Efter den mere officielle del af generalforsamlingen, var der tøjudlevering af det nye teamtøj, til de, som havde bestilt. Der blev prøvet en del tøj, og flere medlemmer købte de nye jerseys og  de nye GoreTex Vindveste.

 Såfremt medlemmer ønsker at  opgradere cykel garderoben, kan Søren Nielsen kontaktes på mail eller sms.