Arkiv

Referat generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling i Snekkersten Cykelmotion

 

Dato: mandag den 27. september 2021, kl. 19.30-21.30

 

Sted: FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

 

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent og referent 
 •  2. Formandens beretning 
 •  3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget 
 •  4. Behandling af indkomne forslag 
 •  5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent. 
 •  6. Valg af bestyrelse 
 •  7. Valg af revisor 8. Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent 

Amdi blev valgt som dirigent 

Annette blev valgt som referent 

 

Ad 2 Formandens beretning

Generalforsamlingen er anderledes i år, da det er så længe, vi har afholdt generalforsamling. 

 

Der var afslutning på landevejskørslen den 20. september til Söderåsen, 16 deltagere med. Holdene var stadig mærket af Corona. 

 

I starten af efteråret blev Mallorca 2021 udskudt, til uge 19 2022. Der rejses med Papuga.

Hvis der er nogen, som er interesseret i at høre mere, kan I kontakte Søren Nielsen. Der er få pladser tilbage. 

 

Vores 10 års jubilæumsfest blev udskudt sidste år, den afholdes den 12. november 2021.

Og vi glæder os. 

 

Slut efterår/vinter blev vintersæsonen opstartet i november måned, der måtte være 10 på hvert hold.

Vores spinning i Ör&Sund, blev også startet op med Kim Engstrøm og Claus Christiansen som instruktører, men grundet Corona, måtte det lukke ned igen 4. december 2020.

 

Vi nåede dog 7. dec. at holde et lille jule-/nytårsarrangement med gløgg og æbleskiver. 

 

Sæsonen 2021 blev startet op med Corona restriktioner, maks 10 på hvert hold og vi skulle mødes forskellige steder.

Vi kom i gang den 14. marts 2021 og der var trods Corona, mange som gerne ville i gang med at cykle på langevejen ingen. 

 

Der var 15 tilmeldt Sommercup, det kom i gang i midten af maj måned også med Corona restriktioner. 

 

22. juni 2021 stod SCM for sommercuppen, der var rigtig mange hjælpere fra klubben.

Formanden glæder sig over, at vi altid har hjælpere til vores afdeling.

Det er en udfordring for mange klubber.

De hold der var ude og cykle, var også stoppet op forskellige steder på ruten og heppede på vores ryttere.

Der var stor ros for vores arrangement.

Tak for den store opbakning. 

 

Der var et alvorligt styrt, som giver anledning til efterrationalisering.

Fordi Sommercup´en var mærket af Corona og mange afbud fra marshalls, måtte flere hold køre uden.

Det gav nogen farlige situationer. 

 

Klubaften blev opstartet igen i juni måned.

Og det fortsætter henover efteråret. 

 

Vores social rides hen over sæsonen, har været en stor succes, der har været god tilmelding fra næsten alle hold. 

 

Der skal tages nyt klubfoto, nærmere om det på Holdsport. Der henstilles til, at man kommer i de nye klubtrøjer. 

 

Bestyrelsen siger tak til trænerne til jubilæumsfesten. 

 

Ad 3 Godkendelse af foreningens regnskab og budget

Foreningens regnskab og budget blev gennemgået af Torben Fritzbøger. 

Der blev nævnt at vi har lidt til gode hos Ør og Sund, da vi fik afbrudt vintersæsonen. Her forventer vi lidt rabat i den kommende vintersæson. 

 

Holdsport koster lidt hver måned, så vi undgår reklamer. 

 

Der er lidt færre indtægter fra medlemmerne, da vi er færre medlemmer. 

 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 4 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag 

 

Ad 5 Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent 

Kontingentet bibeholder sit nuværende niveau med 500 kr. 

 

Ad 6 Valg til bestyrelse

Michael og Pia er udtrådt af bestyrelsen, Kim og Annette har som suppleanter overtaget deres pladser. 

Derudover blev Amdi og Søren Overgaard valgt som suppleanter. 

 

Ad 7 Valg af revisor 

Vi plejer at have Michael Staal som revisor, desværre er han ude og rejse, og Martin har ikke kunne få fat i ham. Så derfor er Søren Nielsen valgt som revisor. 

 

Ad 8 Eventuelt 

Der blev foreslået, at der blev lavet en løbskalender inden sæsonstart, så de forskellige hold havde nogen mål at træne til. 

 

Søren Nielsen fortalte lidt teamtøj. Bl.a. den orange Alpha model. Den er blevet forbedret og er en super fed jakke. Den kan fås til en rimelig pris. 

Herudover har vi den sorte Castelli jakke, en lun overgangsjakke med team design, den koster lige nu 579 kr. og findes i både dame og herrestørrelser.

Størrelserne er små, så man skal en størrelse op. 

 

Der blev spurgt ind til klublokale.

Vi afventer tilbagemelding fra Helsingør Kommune.

Når vi får adgang, vil der være vaskefaciliteter til vinteren og vi har mulighed for, mod betaling, at bruge cafeen både før og efter træning.

Vi håber, vi kan komme hurtigt i gang.

Vi har spurgt om vi evt. kunne få stillet en container til rådighed.

 

Helsingør kommune har givet tilskudt til 3 cykler, vi kan have som lånetilbud for nye medlemmer.

Der vil blive indkøbt 3 gravel cykler.

Kim står for kontakten. 

 

Inden cyklerne købes og kan udlånes, vil bestyrelsen sørge for, at der er regler og praktiske foranstaltninger på plads i forhold til udlån, vedligehold m.v. 

 

Når vi nærmer os opstart at landevejssæsonen igen, vil der blive annonceret i dagblade og på FB, at man kan låne cykler.

Der vil igen i 2022 blive oprettet intro hold. 

 

Bestyrelsen takker generalforsamlingen for god ro og orden.

Referat generalforsamling 2020

Generalforsamling i Snekkersten Cykelmotion mandag d. 31. august 2020 kl. 19.30. 

Deltagere: ca. 37 medlemmer. 

Ordstyrer: Søren Nielsen 

Referent: Pia Heisterberg Larsen 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referat 

Søren Nielsen vælges til dirigent og Pia H Larsen vælges som referent. 

2. Formandens beretning 

Den ordinære generalforsamling skulle være afholdt i marts 2010, men pga. af Corona er den udskudt til i dag. Martin gennemgår sæson 2019 vinter/sommer, de aktiviteter der har været afviklet. 

Klubben har i nov. 2019 gennemgået en navneændring fra Team Saaby Cykler til Snekkersten Cykelmotion.

Klubben er kommet godt i igennem Corona og ved opstart i juni lå vi lige på/over grænsen for de 50 personer.

Der har været god træning over sommeren med de udfald sommerferie afvikling giver.

Der er det største antal trænere 15 stk. og formanden takker for deres indsats. 

Formanden takker desuden bestyrelsen for deres indsats. 

Der gøres opmærksom på en forestående jubilæumsfest d. 2. oktober som, man skal huske at melde sig på.

Der planlægges en Mallorca tur i uge 19 2021, her må man også gerne forhåndstilmelde sig hvis man er interesseret. Der vil komme mere info ud her i efteråret. 

Der er taget kontakt til Ør og Sund mhp. Vinterspinning. Grundet Corona er antallet af cykler reduceret til 14. Men vi har fået tilbudt tider på flere dage. Der vil komme en udmelding når der er styr på trænere og dage. 

Opstart for vintersæson vil være d. 25. oktober 2020, sted følger. 

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget   

Regnskab 2019 og budget 2020 gennemgås. Der er pt 109 medlemmer. Regnskab og budget godkendes. 

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

5. Fastsættelse af foreningens kontingent

Kontingent fastholdes på 500 kr. 

6. Valg af bestyrelsen. 

Martin Lyngsted, Kirsten Torp og Pia Heisterberg Larsen er på valg. Der er en ledig plads efter Anders Dyngbo, her vil Søren Nielsen gerne stille op. Alle vælges enstemmigt. 

Desuden vælges 2 suppleanter. Kim Fjelsted og Annette Kolstrup vælges enstemmigt. 

7. Valg af revisor   

Michael Staal vælges enstemmigt og har godkendt regnskabet. 

8. Evt 

Nyt medlem Allan Kepler roser klubben for modtagelsen som nyt medlem, han har følt sig godt taget imod af trænere og holdmedlemmer. 

Der spørges til hvorfor bestyrelsens referater ikke lægges på hjemmesiden. Hertil svarer Martin at det har der ikke været tradition for, men at de vil vi tage op i bestyrelsen.

 

Vätteren: Der har fra før klubben blev stiftet været tradition for at deltage i det svenske motionsløb Vätteren rundt der foregår i Motala, men efter at Søren Thielke er stoppet i klubben er der et hængeparti i forhold til tilmelding til løbet som forening og kontakten til de tidligere overnatningskontakter. Arne Nielsson vil gerne overtage dette helst sammen med flere, han tager kontakt til Søren Thielke for info og så må der gerne melde sig nogen fra klubben til at støtte op omkring dette sammen med Arne. 

Coast2Coast blev aflyst i år, men Jørgen Munch Jørgensen har været i kontakt med løbet og de er på igen til næste år og håber at vi er friske igen. 2/2 

Næste generalforsamling vil blive afholdt i marts 2021 hvis ikke vi igen bliver overhalet af noget udefra kommende. 

Tak for god ro og orden og kør forsigtigt derude. 

Bestyrelsen august 2020.

Ekstraordinær generalforsamling 25. nov. 2019

Kære medlemmer 

Hermed følger referatet af gårdsdagens ekstraordinære generalforsamling, hvor vi stemte om klubbens fremtidige navn.

1. Valg af ordstyrer

 Bestyrelsen foreslår Claus Ryborg, som blev enstemmigt valgt.

 2. Valg af referent

Martin er enstemmigt valgt.

 

 3. Motivering af de indkomne forslag 

Anders, Kirsten og Martin (alle fra bestyrelsen) meddeler uafhængigt af hinanden, at de støtter forslaget ”Snekkersten Cykelmotion”. De begrunder det med, at de synes det er et bedre navn end ”Team Snekkersten Cykling”, som var bestyrelsens eget foreslag. Michael Staal påpeger, at man i henhold til vedtægterne bør stemme om alle indkomne forslag. Det er der enighed om at gøre.

5. Afstemning

Der stemmes ved håndsoprækning om samtlige 7 navneforslag (antal stemmer i parentes) 

 • Team Sund Cykling (0) 

 • Cykelmotion 3070 (0) 

 • Cykelklubben 3070 (0) 

 • Cykelklubben Snekkersten (0) 

 • Snekkersten Cykelmotion (19) 

 • Snekkersten Cykelklub (1) 

 • Team Snekkersten Cykling (4)

6. Hermed vedtages det, at klubbens navn pr. 1. januar 2020 er Snekkersten Cykelmotion.

Ordstyrer Claus Ryborg takkede for god ro og orden.

Tillykke med det nye navn! :-)

På bestyrelsens vegne 

Martin Lyngsted

Referat generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden, Martin Lyngsted Nielsen, bød velkommen og spurgte Michael Staal om han ville påtage sig hvervet som dirigent. Han accepterede og forsamlingen godkendte valget. Derefter blev Sten Johansen spurgt om han igen ville være referent. Svaret var ja og Sten blev valgt

2. Formandens beretning.

Som sidste år havde formanden skrevet sin beretning ned for ikke at glemme noget.

 

Aktiviteter og løb i 2017

 

 • Nytårs-MTB, Løvdalsvej
 • Spinning i Ör&Sund
 • Trænerkurser
 • Kullentur
 • Søderåsentur 
 • Sommercup
 • Sjælsø Rundt – Hygge hos Gitte og Kim
 • Vaetteren Rundt
 • Klubaftener
 • Julehygge-klubaften

 

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget.

Kassereren, Torben Fritzbøger, omdelte kopi af regnskabet/budgettet, der var godkendt af revisoren Michael Staal, og gennemgik derefter regnskabet punkt for punkt.

Karsten Lank stillede spørgsmål ang. Tøjudgifterne for 2017. hertil svarede Torben at der var tale om indkøb til lager, de sidste rester af det gamle teamtøj var nedskrevet samt tilskud til førstegangsindkøb af nyt teamtøj for medlemmerne.

Budgettet for 2018 viser et underskud på kr. 23.800, og det viser at medlemmernes nuværende kontingent ikke kan dække udgifterne, hvis klubben ønsker at bibeholde det nuværende niveau.

Peter Michael Larsen indskød, at underskuddet udhuler egenkapitalen, og det er meget vigtigt at klubben har en buffer, der kan modstå eventuelle uforudsete udgifter. Derfor forstår han ikke at klubben havde sløjfet gode sponsorer, for at få et pænt design på det nye tøj.

Hertil svarede formanden, at klubben absolut ikke havde sløjfet sponsorer, tvært imod. Man har søgt efter nye sponsorer og endda spurgt medlemmerne om de havde ideer til mulige sponsorer; men desværre var der ikke kommet noget ud af anstrengelserne.

Anders Dyngbo fulgte derefter op med at forklare, at vi med det nye tøj var gået fra 2-årig til 3-årige sponsorater, fordi tøjet er af en kvalitet, der ville holde så længe.  Det var forelagt sponsorerne; men kun to sponsorer var villige til binde sig for den forlængede periode. Anders måtte derfor sige farvel til resten af sponsorerne, da han ikke ville acceptere ’gratister’ på tøjet. Derfor er der kun to sponsorer på tøjet, og det har givet et pænere design.

 

Forklaringen var tilfredsstillende og regnskabet og budgettet kunne godkendes uden yderligere kommentarer.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag til behandling.

 

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent. Formanden foreslog at vi skulle sætte kontingentet op, så det kunne dække underskuddet, dvs. at det for 2019 skulle være på kr. 500,-

Kirsten Torp fremførte at udgiften på kr. 29.000 i budgettet til tøj kun ville figurerer i 2018 regnskabet og ikke i regnskaberne for 2019 og 2020, så den nævnte forhøjelse ville skabe overskud i disse år!

Hertil svarede formanden, at fastsættelse af kontingentet er et fast punkt på dagsordenen så der ville muligvis blive grundlag og enighed om at nedsætte kontingentet ved næste generalforsamling.

Kontingentforhøjelsen blev herefter sendt til afstemning.

Et medlem stemte imod, et par medlemmer undlod at stemme; men majoriteten stemte for, og derved er forslaget vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse. På valg var Anders Dyngbo, Pia Larsen, Johanne Winther og Torben Fritzbøger, og alle var rede til genvalg, hvis ingen andre stillede op. Ingen var rede til at stille op, og de nævnte blev enstemmigt genvalgt.

 

7. Valg af revisor. Michael Staal var på genvalg uden modkandidater og blev enstemmigt genvalgt.

 

8. Eventuelt. Der blev stillet spørgsmål om Holdsport, bl.a. om man kan lægge træninger op på holdsport?

Anders Dyngbo svarede at det kun var trænere, der kunne lægge træninger op på Holdsport. Andre skal fortsætte med at bruge Facebook og træningerne bør ikke lægges i de samme tidsrum som de faste træninger.

Kirsten Torp takkede formanden for det store arbejde han lægger i klubben og for hans indstilling til medlemmerne. Hun rettede også en tak til  bestyrelsen.

 

Formanden spurgte om der var flere kommentarer. Og da det ikke var tilfældet takkede han for god ro og orden hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.